Skip to main content

Situationsplan og koteplan

En koteplan og en situationsplan bruges typisk i forskellige stadier af planlægnings- og byggeprocessen. Lad os se på, hvornår og hvorfor man bruger hver af disse planer:

Situationsplan

En situationsplan er nyttig i forskellige udviklings- og planlægningsstadier og bruges til at vise placering og sammenhæng mellem forskellige elementer. Her er nogle situationer, hvor en situationsplan er værdifuld:

 • Byudvikling: Ved udvikling af et nyt byområde er en situationsplan afgørende for at vise placeringen af boliger, erhvervsejendomme, offentlige faciliteter, parker og veje.
 • Byggeprojekter: En situationsplan bruges, når man planlægger opførelse af en bygning eller en kompleks bygningsstruktur.
 • Zonering og tilladelser: Ved ansøgning om byggetilladelse og zonering skal man normalt fremlægge en situationsplan for kommunen for at vise, hvordan det planlagte projekt passer ind i det omgivende område.

Koteplan

En koteplan bruges, når man arbejder med terrænrelaterede projekter eller byggeri, der involverer højdeforskelle. Her er nogle situationer, hvor en koteplan er værdifuld:

 • Ved opførelsen af en bygning er det vigtigt at forstå, hvordan terrænet varierer for at kunne tilpasse fundamentet og strukturen korrekt.
 • Infrastrukturprojekter: Når man planlægger veje, jernbaner, broer eller afløbssystemer, er det nødvendigt at forstå terrænet og dets højdeforskelle.
 • Landskabsdesign: I landskabsarkitektur bruges koteplaner til at forstå terrænets karakteristika og udforme haveanlæg, parker eller grønne områder.

Hvad er en situationsplan?

En situationsplan er en teknisk tegning eller et kort, der med udgangspunkt i lokalplaner viser layout og placering af forskellige elementer på et bestemt område. Det kan være et bygningsområde, en park, en skole eller en hvilken som helst anden ejendom.

En situationsplan kan betragtes som en slags plantegning. Den adskiller sig dog fra plantegningen ved at fokusere på det udendørs område omkring bygningen eller et stykke jord. Situationsplanen giver dig en oversigt over, hvordan området ser ud i forhold til de omkringliggende omgivelser. Den viser typisk placeringen af bygninger, veje, parkeringspladser, stier, grønne områder og andre eksisterende forhold.

En situationsplan indeholder også oplysninger om afstande, størrelser og proportioner. Det kan omfatte målinger af afstande mellem bygninger eller mellem forskellige punkter på ejendommen, heriblandt skel mod nabo. Det kan også vise målestoksforhold, der angiver, hvor meget afstanden på situationsplanen svarer til i virkeligheden. Derudover er bebyggelsesprocenten også en del af situationsplanen. Den angiver, hvor stor en del af grunden, der må bebygges. Det er vigtigt i forbindelse med planlægningen af byggeriet.

Situationsplaner er nyttige, når man planlægger byggeri, udvikler et område eller ønsker at få en overordnet forståelse af, hvordan forskellige elementer passer sammen på et sted. De bruges af arkitekter, byplanlæggere, ejendomsudviklere og andre fagfolk til at planlægge og designe områder på en sammenhængende og funktionel måde.

For ikke-fagfolk er situationsplanen en hjælp til at få en visuel forståelse af, hvordan et område er struktureret og organiseret. Den viser placeringen af bygninger, veje og andre vigtige elementer, så man kan få en idé om, hvordan området fungerer som helhed.

En situationsplan giver således et overblik over grundens forhold og er afgørende for at forstå, hvordan et byggeprojekt, som for eksempel en tilbygning, vil påvirke og integreres i det eksisterende miljø.

Hvad er en koteplan?

Koter (også kaldet terrænkoter) refererer til højdepunkter, der er præcist målt i forhold til en fast reference, typisk havniveau. En koteplan er således i bund og grund en slags tegning eller kort, der viser højdeforskelle og højdekurver på et bestemt område. Hvis du har set en topografisk kort, er det lidt ligesom det, men mere fokuseret på højdeinformationer.

På en koteplan kan du finde forskellige symboler eller farver, der repræsenterer forskellige højdeniveauer. Disse symboler viser dig, hvordan landskabet stiger eller falder og kan hjælpe dig med at identificere højdepunkter som bakker eller lavpunkter som dale.

Koteplaner er meget nyttige, når man planlægger byggeri, veje, vandløb og andre infrastrukturprojekter. De hjælper ingeniører og arkitekter med at forstå terrænet og planlægge, hvordan de bedst kan tilpasse deres design til landskabet. Koteplaner er også nyttige for at forudsige, hvordan vand vil strømme gennem et område og kan hjælpe med at identificere potentielle oversvømmelsesområder.

Landmålerens rolle

En landmåler spiller en afgørende rolle i udarbejdelsen af kote- og situationsplaner. Vores primære opgaver i denne sammenhæng inkluderer følgende:

 • Præcise målinger: Vi bruger avanceret måleudstyr til at indsamle nøjagtige data om jordens overflade og højdeforhold, som danner grundlaget for situations- og koteplaner.
 • Udarbejdelse af situationsplanen: Vi kortlægger de fysiske træk på en grund, herunder bygninger, veje, stier og hegn. Vi sørger på den måde for at alle elementer er korrekt placeret og målfast angivet på situationsplanen.
 • Udarbejdelse af koteplaner: Vi fastlægger højdepunkter (koter) og konturlinjer, der viser terrænets hældninger og højdeforskelle. Det er essentielt for planlægning af vandafledning, fundering og terrænregulering.
 • Sikring af overholdelse: Vi sikrer, at situations- og koteplaner overholder lokale byggeregulativer og krav. Det er nødvendigt for at få byggetilladelser.
 • Analyse og vurderinger: Vi kan identificere potentielle risici og udfordringer, såsom oversvømmelsesområder eller stabilitetsproblemer og rådgive om passende løsninger til byggeriet.

Sådan arbejder vi

For at kunden kan føle sig tryg under samarbejdet, er det afgørende at have et godt forhold til landinspektøren. Vi er altid tilgængelige, hvis der opstår spørgsmål eller tvivl i løbet af processen. Det er vigtigt for os, at du føler dig lyttet til hele vejen igennem.

Hos Skovgaard Landinspektørfirma prioriterer vi dine ønsker og behov som kunde. Dette gælder fra begyndelsen til slutningen af samarbejdet. Vi tager udgangspunkt i din unikke situation og behov for løsning af opgaver, og vi arbejder i overensstemmelse med de gældende regler for at sikre, at arbejdet altid udføres korrekt.

Vi håndterer en bred vifte af opgaver, uanset om de er store eller små. Det har resulteret i et stærkt netværk og mange tilfredse kunder. Med 15 års erfaring i ryggen kan vi anvende vores store ekspertise til at udarbejde rammerne for din byggeansøgning og dermed ansøgning om byggetilladelser.

Et landinspektørfirma med ISO-9001 certificering

Vores ISO-9001 certificering bekræfter vores evne til konsekvent at levere arbejde af høj kvalitet. Når du vælger os som landinspektør, kan du være helt tryg ved din beslutning. ISO-9001 er en international standard, der har været anvendt i over 25 år på tværs af forskellige brancher.

Har du brug for professionel hjælp eller sparring?

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning om situationsplaner eller koteplaner, er du altid velkommen til at kontakte os på det lokale telefonnummer, der findes nedenfor. Vi står klar til at hjælpe og undersøge din sag.